Καλώς ήρθατε στο www.e-exelixi.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης καιδιάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ελληνικής επιχείρησης eXelixi -ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, που εδρεύει στη Δυτικής Θράκης 31, Τ.Κ.62124 Σέρρες και είναι νόμιμα εγγεγραμμένη με ΑΦΜ 127117740 στη ΔΟΥ ΑΣερρών και αριθμό ΓΕΜΗ 114087452000.


Η πρόσβαση σας και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως επίσης και οιαγορές προϊόντων από το www.e-exelixi.gr προϋποθέτουν ότι οι παρακάτω όροιχρήσης έχουν αναγνωστεί, έχουν γίνει κατανοητοί και τους έχετε αποδεχτεί.


Η eXelixi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει όλους ή μέροςτων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-exelixi.gr . Οι όποιεςαλλαγές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ μόλις δημοσιεύονται στηνιστοσελίδα μας σε αυτήν την ενότητα. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε ναεπισκέπτεστε αυτήν την ενότητα σε συχνή βάση ώστε να ενημερώνεστε εγκαίρως γιατους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του www.e-exelixi.gr.


Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ευθύνεστε για τη χρήση του www.e-exelixi.gr και τουπεριεχομένου του, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο,προερχόμενη από την κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών πουπροσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η eXelixi εμπλακείσε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδουςαποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονταιστους παρόντες όρους, τότε ο χρήστης θα οφείλει να παρέχει αποζημίωση εκ τουλόγου αυτού.


H eXelixi δεν φέρει καμία ευθύνη, για όποια χρήση γίνεται απόοποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου και δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντεςνόμους και τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το www.e-exelixi.gr συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας των προσωπικώνδεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για θέματασχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς και μετο Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για θέματα σχετικά μετις πωλήσεις από απόσταση, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ & 97/66/ΕΚ.
Το www.e-exelixi.gr δηλώνει ρητώς ότι διαφυλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία απόοποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί,πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσει προς τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία και τιςπληροφορίες που υποβάλλετε. Η οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένωνμπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση σας. Σας επισημαίνουμε να διαβάσετε και τουςόρους χρήσης στην ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα», που επίσης ισχύουν σε κάθεπερίπτωση, ακόμη και όταν ο χρήστης επισκέπτεται το www.e-exelixi.gr χωρίς ναπραγματοποιήσει εγγραφή ή/και κάποια συναλλαγή. Η ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα»θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πως και για ποιούς λόγους το www.e-exelixi.grσυλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τηνeXelixi ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.e-exelixi.gr ή/και τρίταμέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναιαποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της eXelixi ή/και τουwww.e-exelixi.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τουςελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων καιβιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση καιέκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-exelixi.gr δεν θα πρέπει κατάκανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσηςτους.
Τα περιεχόμενα του www.e-exelixi.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων,φωτογραφιών, διαλόγων, μουσικής, βίντεο, σχεδίων, χρωμάτων, γραμματοσειρών,εργαλείων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας, διαγραμμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, λειτουργιών,λογισμικών και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό,ανήκουν και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα της eXelixi μετην επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. H οποιαδήποτεαναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, σε κάθε μορφή, τουwww.e-exelixi.gr και των περιεχομένων του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενηέγγραφη συγκατάθεση της eXelixi Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Ταμιακές μηχανές.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Η eXelixi δεν ελέγχει και ούτε παρακολουθεί οποιεσδήποτε συνδέσεις τουwww.e-exelixi.gr με άλλους ιστότοπους ιδιοκτησίας τρίτων, και δεν φέρει καμίααπολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων και για τους διέποντεςόρους αυτών σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων,όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων οιοποίοι και ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το www.e-exelixi.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οιπληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται απόακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεταιγια την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητασφαλμάτων, τυπογραφικών, αριθμητικών, απεικόνισης, λανθασμένης δήλωσης ή άλληςπληροφορίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.e-exelixi.grαναφέρονται στην καρτέλα του κάθε προϊόντος και προέρχονται από τις πληροφορίεςπου δίνονται από τον κατασκευαστή του κάθε προϊόντος. Οι φωτογραφίες και ταχρώματα των προσφερόμενων προς πώληση προϊόντων στο www.e-exelixi.gr ενδέχεταινα μην εναρμονίζονται απόλυτα με τα πραγματικά, λόγω του web browser ή τηςοθόνης που χρησιμοποιείται.
Το www.e-exelixi.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα,φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πουδιατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου, "όπως ακριβώς έχουν" χωρίς ναπροβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση τωνπληροφοριών. Η eXelixi δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόνδιαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος από τα αναγραφόμενα. Η ευθύνηγια την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένωνπληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη. Η λήψη οποιονδήποτεεπιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται μεαποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η eXelixi δεν υποχρεούται να καλύψει ήανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδαςπληροφοριών.
Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, τοwww.e-exelixi.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/καιποινικής φύσεως από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχεισχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σεαδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/καιαπό τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/καιπληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη της eXelixi Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Ταμιακέςμηχανές, για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη τηςιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
Η eXelixi προσφέρει προϊόντα προς πώληση στο www.e-exelixi.gr τα οποίααπευθύνονται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους «ΤελικούςΚαταναλωτές», οι οποίοι είναι οποιοσδήποτε ενεργεί για σκοπούς μηεπαγγελματικούς ή εμπορικούς. Σε περίπτωση που δεν είστε «Τελικός Καταναλωτής»σας συμβουλεύουμε να μην επιδιώκετε εμπορικές συναλλαγές στο www.e-exelixi.gr.
Οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ δεν εφαρμόζονται για προϊόντα και υπηρεσίες πουδιενεργούνται από τρίτους, ανεξάρτητους από τη eXelixi Ηλεκτρονικοί υπολογιστές- Ταμιακές μηχανές, οι οποίοι βρίσκονται στο www.e-exelixi.gr μέσωυπερσυνδέσεων, διαφημιστικών καταχωρήσεων ή συνδέσεων οποιασδήποτε άλληςμορφής. Σας επισημαίνουμε, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή γιαπροϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, πέραν του www.e-exelixi.gr, να ενημερωθείτε γιατους εκάστοτε όρους πώλησης πρώτιστος, μιας και η eXelixi δεν φέρει καμίααπολύτως ευθύνη.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο www.e-exelixi.gr αφορούν τις ποσότητεςπου είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας και περιλαμβάνουν το νόμιμο συντελεστήΦ.Π.Α. Το www.e-exelixi.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.
Σε περιπτώσεις που παραγγείλετε προϊόντα με τιμολόγιο από περιοχές τηςΕλληνικής επικράτειας όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τότε ητιμολόγηση των προϊόντων θα είναι χαμηλότερη κατά το μειωμένο Φ.Π.Α.
Οι προσφερόμενες «τιμές διαδικτύου» ισχύουν αποκλειστικά για αγορές πουπραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του www.e-exelixi.gr . Σε οποιαδήποτε άλληπερίπτωση συναλλαγής προϊόντων απο τη eXelixi εκτός του www.e-exelixi.grθα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας την αναφερόμενη «τιμή καταλόγου».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα προϊόντα απο το www.e-exelixi.gr θαπρέπει αφού πρώτα δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να συμπληρώστε τηλίστα παραγγελιών, αναφερόμενη ώς «Καλάθι Αγορών» και να τη στείλετε με e-mailστο www.e-exelixi.gr., ακολουθώντας σε κάθε βήμα τις οδηγίες που σας δίνονται.Το καλάθι αγορών περιέχει συνοπτική περιγραφή του κάθε προϊόντος που επιθυμείτενα λάβετε, την τιμή του, τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, απαραίτητεςπληροφορίες για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας καθώς και πληροφορίεςγια τα έξοδα αποστολής.
Με την ολοκλήρωση της αποστολής της λίστας παραγγελίας σας, η eXelixi θασας στείλει επιβεβαίωση παραλαβής της αιτήσεως σας, μέσω ηλεκτρονικούταχυδρομείου. Η παραγγελία σας θα γίνει αποδεκτή αφού πρώτα παραληφθεί από τηeXelixi και κατόπιν επιβεβαίωσης της πληρωμής. Σε περίπτωση που επιλέξετετην εξόφληση της παραγγελίας σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ηπαραγγελία σας θα εκτελεστεί αφού γίνει πρώτιστος η κατάθεση της συνολικήςαξίας. Παρακαλούμε να αναγράφετε το πλήρες ονοματεπώνυμο σας ώς αιτιολογία στοκαταθετήριο. Για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει να μας ενημερώσετεγια την κατάθεση που έχετε κάνει, αποστέλλοντας το καταθετήριο με email στο[email protected] ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2321051911.
Το www.e-exelixi.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτωνστις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τηδιαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση τωνκαταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.e-exelixi.grδεν είναι πια διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή έχει εξαντληθεί, τη στιγμή πουέχει σταλεί η παραγγελία σας, eXelixi θα αναλάβει να επικοινωνήσει μαζίσας εντός 48 ωρών και να σας ενημερώσει για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντοςή/και τη δυνατή ημερομηνία παράδοσης. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για την παραγγελίασας, η eXelixi θα μεριμνήσει για να σας επιστραφούν τα χρήματα εντόςτριάντα (30) ημερών και εφόσον επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.
Η φόρμα παραγγελίας θα παραμείνει στη τράπεζα δεδομένων του www.e-exelixi.grγια όλη την απαραίτητη χρονική περίοδο που απαιτηθεί για την ολοκλήρωση τηςπαραγγελίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της παραγγελίας σας,μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός σας».
Οι παραγγελίες που έχουν γίνει με επιθυμητό τρόπο πληρωμής την κατάθεση σετραπεζικό λογαριασμό, ακυρώνονται και παύουν να ισχύουν κατόπιν 48 ωρών εφόσονδεν ολοκληρωθεί η εξόφληση της συνολικής αξίας.
Με την αποστολή της παραγγελίας σας επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήμερος και ότιαποδέχεστε τους «Γενικούς Όρους Πώλησης» καθώς και όλους τους «Γενικούς ΌρουςΧρήσης», τους όρους «Προσωπικών Δεδομένων» και τις υπόλοιπες πληροφορίες πουαναφέρονται στο www.e-exelixi.gr.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε προμηθευτεί χωρίς κάποια επιβάρυνσηκαι χωρίς να αναφέρετε το λόγο επιστροφής, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμωνημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που προμηθευτήκατε από τοwww.e-exelixi.gr. Για την επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώταμε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο [email protected].
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής κάποιου προϊόντος, ηeXelixi διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής επιστροφής προϊόντων από ταοποία έχει αφαιρεθεί η καρτέλα αναγνώρισης, ή έχουν αφαιρεθεί από την αρχικήτους συσκευασία ή έχουν καταστραφεί ή δεν συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράςτους και όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως η εγγύηση, το εγχειρίδιολειτουργίας κ.α.
Η επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν σε ειδική προσφορά δεν είναι δυνατή.
Το κόστος μεταφοράς για την επιστροφή προϊόντος επιβαρύνει εσάς εξολοκλήρου καιη αποστολή θα πρέπει να γίνει με εταιρεία ταχυμεταφορών. Η eXelixi δενφέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος που τυχόνπροκληθεί κατά τη μεταφορά επιστροφής.
Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μαςυποδείξετε και σε χρονικό διάστημα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβήτων προϊόντων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το www.e-exelixi.gr διακινεί προϊόντα που προέρχονται από κατασκευαστές παγκοσμίωςαναγνωρισμένους για την υψηλή ποιότητα και προδιαγραφές των υλικών πουπαράγουν. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η πιθανότητα κάποιο από τα προϊόντα νααποδειχτεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του.
Το www.e-exelixi.gr διαθέτει τα προϊόντα προς τους πελάτες του στην αρχικήσυσκευασία που τα παραλαμβάνει από τους κατασκευαστές και δεν ευθύνεται σεκαμία περίπτωση για τυχόν ελαττώματα τους ή/και ζημίες που προκληθούν από τηχρήση τους.
Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα πουπαραλάβετε από το www.e-exelixi.gr αποδειχθεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή ήτη χρήση του (για χρονική περίοδο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε προϊόν), τότεμπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σας και θατο αντικαταστήσουμε με νέο ή θα προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωσηπου το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το ελάττωμα αποδεδειγμένα προέρχεται από τηνκακή ποιότητα κατασκευής του προϊόντος και όχι από τη μη σωστή χρήση του,διαφορετική από, από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.Για την αντικατάσταση προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράςτου.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσα από το www.e-exelixi.gr διέπονται από τοΔιεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικόεμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περίπροστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τιςπωλήσεις από απόσταση.